about-us-banner-executives.jpg

MORE ABOUT US / MEER OOR ONS

The Golden Triangle Chamber of Commerce is a multi-sectorial business organization that has won several awards over the past 50 years. It has been awarded the Best Business Chamber in South Africa award for THREE consecutive years and focus on creating networking opportunities and unity in the business community.

The GTCOC also have MOU's with Nafcoc, Sedibeng Business Chamber and The Department of Labour.
Die Golden Triangle Chamber of Commerce is ‘n multi-industrie besigheidsorganisasie wat verskeie toekennings oor die afgelope 50 jaar ingepalm het. Vir die DERDE agtereenvolgende jare is dit ook as die Beste Sakekamer in Suid-Afrika aangewys vir die netwerk geleenthede en eenheid wat onder sakemanne in die Vanderbijlpark omgewing geskep is.

Die GTCOC het ook MVV's met Nafcoc, Sedibeng Sakekamer en die Departement van Arbeid.

GOALS


The goal of the Chamber of Commerce is amongst others:

 • Create network opportunities
 • Support a free enterprise economy
 • Liaise with local and regional authorities
 • To be the voice of businesses nationally through affiliation with the “Afrikaanse Handels Instituut”

DOELWITTE


Die doel van die Sakekamer sluit onder meer in:

 • Die skep van netwerk geleenthede
 • Om ‘n vryemark ekonomie te ondersteun
 • Met plaaslike en streekstrade te kommunikeer namens die plaaslike besighede
 • Die stem van sakemanne te wees deur die affiliasie met die Afrikaanse Handels Instituut op nasionale vlak

BENEFITS


In a society where government is not the primary driver of economic growth, the private sector owns this responsibility. The Chamber of Commerce promotes healthy business ethics and share information through various means such as:

 • Visits to local businesses
 • Workshops
 • Training
 • Communication events
 • Networking breakfasts, lunches and dinners

VOORDELE


In ‘n gemeenskap waar die regering nie die primêre dryf van ekonomiese groei is nie, behoort hierdie verantwoordelikheid aan die privaat sektor. Die Sakekamer moedige gesonde besigheidspraktyke aan en kommunikeer waardevolle inligting in hierdie verband deur onder meer:

 • Besoeke aan plaaslike besighede
 • Werkswinkels
 • Opleidingsessies
 • Kommunikasie geleenthede
 • Netwerk ontbyt, middagete en aandete geleenthede

HOW IS IT STRUCTURED?


14 Business owners head the Chamber of Commerce as Management under the authority of its chairman, each with relevant portfolios.

The organization has a secretary in charge of relevant communication regarding workshops, visits, information sessions and other events. 

HOE IS DIT GESTRUKTUREER?


14 Besigheidseienaars maak die bestuur van die Sakekamer uit onder die bekwame leiding van sy voorsitter, elk met die verantwoordelikheid van ‘n portefeulje.

Die Sakekamer maak gebruik van die dienste van ‘n sekretaresse om die relevante kommunikasie rakende werkswinkels, besoeke, inligtingsessies en ander geleenthede aan die lede te kommunikeer. 

WHAT IS IN IT FOR YOU?


The Golden Triangle Chamber of Commerce can create a voice for your business in the Vaal triangle area. All businesses involved in the Business Chamber benefit equally from new opportunities and relevant information. It has a long term vision to walk the extra mile with you.

Contact us for any further information
Regards
CHAIRPERSON

WAT IS IN DIT VIR JOU?


Die Golden Triangle Chamber of Commerce is die stem van jou besigheid in die Vaaldriehoek area. Alle besighede in die Sakekamer trek voordeel uit die nuwe geleenthede en relevante inligting tot beskikking. Bowenal is die Sakekamer toegewy om ‘n langtermyn pad met jou en jou besigheid te stap.

Kontak ons gerus vir enige verdere navrae
Die Uwe
VOORSITTER

VISION


The GTCOC is the united voice for businesses in the Vaal

MISSION


To facilitate an environment in the Vaal where all businesses can thrive
To lead the business community & promote growth of businesses
To collaborate and influence all neccesary stakeholders in a positive, visible, consistent & representative manner
To provide GTCOC members with a platform that facilitates the ease of business, information, support service and assistance in starting growing and sustaining business
Consistantly focusing in growing our membership base